Revistes corporatives, temàtiques i dossiers

Les organitzacions, les empreses i les editorials precisen generar publicacions (en suport paper i/o pantalla) per comunicar els seus continguts.

El nostre estudi s'encarrega del disseny gràfic, de la maquetació i la impressió, si s'escau, de revistes i dossiers.

Tornar al portfoli